Akta urađena i usvojena od nadležnog organa


 1. Pravilnik o radu Senata Univerziteta,
 2. Pravilnik o osnovama finasiranja Internacionalnog univerziteta u Goraždu,
 3. Pravilnik o sadržaju i obliku diplome i dopune diplome (supplement), vođenju   matičnih knjiga studenata, evidenciji i sadržaju javnih isprava koje izaje Unverzitet
 4. Pravilnik o polaganju ispita,
 5. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih,
 6. Pravilnik o izradi i odbrani diplomskog rada,
 7. Pravilniko kancelarisjkom poslovanju,
 8. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata,
 9. Pravilnik o samovrednovanju i osiguranju kvaliteta nastave i rada nastavnika,
 10. Pravilnik o zaštiti na radu,
 11. Pravilnik o zaštiti od požara,
 12. Pravilnik o priznavanju ispita sa drugih visokoškolskih ustanova,
 13. Poslovnik o radu Upravnog odbora Univerziteta,
 14. Poslovnik o radu Upravnog odbora Univerziteta,
 15. Pravilnik o uvjetima i postupku izbora nastavnika u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na Internacionalnog univerziteta u Goraždu,
 16. Pravilnikom o postupku kandidovanja i izbora članova Senata.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *