Kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje stekli u inostranstvu, pored:


  • Izvoda iz matične knjige rođenih,
  • Uvjerenja o državljanstvu,
  • Dvije slike formata 4×6 cm,
  • Dokaza o uplati školarine
  • CIPS prijavnice

Za upis treba da dostave i nostrifikaciju inostrane diplome.

Za nostrifikaciju inostranih diploma nadležno je Federalno Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Prema odredbama člana 10. Zakona o nostrifikaciji i ekvivalenciji inostranih školskih svjedočanstava – prečišćen tekst (“Službeni list SR BiH”, broj 7/88), uz zahtjev za nostrifikaciju odnosno ekvivalenciju obrazovne isprave treba obavezno priložiti slijedeće:


  1. Svjedočanstvo o obrazovanju u inostranstvu, i to u originalu ili duplikat odnosno svaki put drugi primjerak koji u potpunosti zamjenjuje original u skladu s propisima zemlje u kojoj je izdato svjedočanstvo. Svi dokumenti moraju biti ovjereni apostille pečatom.
  2. Ovjeren prijevod od ovlaštenog sudskog tumača – original ili ovjerenu kopiju svjedočanstva o obrazovanju u inostranstvu (u tri primjerka)
  3. Svjedočanstvo o obrazovanju u BiH prije obrazovanja u inostranstvu (ukoliko takvo postoji)
  4. Kopija lične karte

Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u postupku nostrifikacije odnosno ekvivalencije može, po potrebi tražiti i druga dokumenta i podatke o obrazovanju.
Više informacija o postupku nostrifikacije odnosno ekvivalencije inostranih svjedočanstava možete dobiti kod nadležne institucije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *