Goražde, septembar, 2014. godine

Na osnovu člana 53. stav 2. pod b) Zakona o visokom obrazovanju u Bosankso-podrinskom kantonu (,,Službene novine“ BPK br. 2/10 i 12 /14), člana 35. stav 1. Pod d. Statuta Internacinonalnog univerziteta u Goraždu, Senat na sjednici održanoj dana 26.09.2014.   godine, prihvata, prijedlog Povjerenstva matičara Internacionalnog Univerziteta u Goraždu, od dana 30.08.2014. godine o Pravilima studiranja na Internacionalnom univerzitetu u Goraždu i usvaja

 

PRAVILA STUDIRANJA

 

I OPĆE ODREDBE


Član 1.

Ovim pravilima se bliže uređuju organizacija i izvođenje prvog ciklusa studija koji vodi do zvanja završenog dodiplomskog studija ( u daljem tekstu: studij), kao i druga pitanja koja se odnose na organizaciju studija, trajanje studija, postupak ispitivanja i ocjenjivanja, uslova i postupka provođenja završnog rada, isprave o studijama i druga relevantna pitanja od značaja za prvi ciklus studija na Internacionalnom univerziteta u Goraždu.

Član 2.

Dodiplomski studij na Internacionalnom univerziteta u Goraždu u zasnovan je na Evropskom sistemu prijenosa kredita (ECTS).

 

II ORGANIZACIJA I TRAJANJE STUDIJA


Član 3.

Internacionalnom univerziteta u Goraždu organizuje i izvodi dodiplomski, diplomski i doktorski studij iz naučnih i stručnih oblasti za koje je licencirana.

U skladu sa ECTS obuhvat studijskog programa iznosi 60 ECTS studijskih bodova u jednoj studijskoj godini, odnosno 30 ECTS studijskih bodova u jednom semestru.

Broj studijski bodova za pojedini predmet određuje se prema ukupnom opterećenju studenta (teorijska i/ili praktična nastava, vježbe, seminari i sl. ), vremenu rada studenta na samostalnim zadacima (domaći zadaci, projekti, seminarski radovi i sl.) i vremenu za učenje kod pripreme za provjeru znanja i ocjenjivanje (testovi, završni ispit i sl.).

Katedre na Internacionalnom univerziteta u Goraždu utvrđuju odnos (srazmjer) između jednog sata nastave i broja sati potrebnih individualni rad studenta, koji utiču na broj studijskih bodova za predmet.

Član 4.

Dodiplomski studij za stjecanje diplome traje tri odnosno četiri godine, a vrednuje se sa 180, odnosno 240 ECTS studijskih bodova. ECTS studijski bodovi odgovaraju kriterijima Evropskog sistema prijenosa kredita (European Credit Transfer System – ECTS). Diplomski studij traje dvije ili jednu godinu odnosno 120 ili 60 ECTS bodova. Doktorski studij traje tri godine i vrednuje se sa 180 ECTS.

 

III STRUKTURA STUDIJSKOG PROGRAMA


Član 5.

Studijski program sadrži opšte i posebne uslove koje student mora da zadovolji za sticanje određenog znanja, i to:

 1. prikaz obaveznih i izbornih predmeta po studijskim godinama i semestrima;
 2. broj sati individualnog opterećenja studenta po predmetu;
 3. broj ECTS studijskih bodova za svaki predmet;
 4. druge oblike nastave za sticanje i usavršavanje profesionalnih znanja i vještina (seminari, projekti, tematske klinike, praktični rad i dr.);
 5. prikaz obaveznih uslova za polaganje predmeta;
 6. prikaz modula i blokova, ukoliko je nastava organizovana na takav način;
 7. završni rad ili završni ispit studija, ukoliko su planirani.

Podaci o predmetu sadrže:

 1. naziv predmeta i odgovarajuću šifru za lakšu identifikaciju predmeta;
 2. kratak opis programa predmeta koji omogućava razumijvanje njegova sadržaja od strane studenata;
 3. procjenu nivoa predmeta, što podrazumijeva jasnu naznaku potrebnih prethodnih znanja (uz navođenje predmeta koje treba prethodno položiti i preporuku literature koju treba koristiti za pripremu), postavljenih ciljeva i liste stručne literature;
 4. naznaku o obaveznim i izbornim predmetima;
 5. ime(na) nastavnika i saradnika;
 6. dužinu trajanja nastave – godinu studija, semestar, broj sati sedmično, mjesto predmeta u ukupnom pregledu strukture studija;
 7. metoda nastave i savladavanje gradiva – predavanja, konsultacije, laboratorijske vježbe, seminari, terenski rad, tutorijal i sl., sa brojem sedmičnih sati i ukupnom broju sedmica trajanja određene aktivnosti;
 8. način polaganja i trajanja ispita – oblici provjere znanja tokom nastave, njihova učestalost i vrijednovanje praktičnog rada i drugih oblika individualnog rada (seminarski radovi, projekti i drugo), način i termini polaganja ispita;
 9. posebnu naznaku predmeta na kojima se nastava izvodi na nekom od stranih jezika;
 10. ECTS studijske bodove predviđene za određeni predmet, u skladu sa opštim postavkama ECTS-a, uz naznaku broja studijskih bodova za bitne aktivnosti predviđene programom predmeta.

 

IV ORGANIZACIJA NASTAVE


Član 6.

Studijska godina se organizuje u dva semestra: zimski i ljetnji.

Nastava u zimskom semestru počinje prvog ponedjeljka u oktobru i traje 16 sedmica (15 sedmica kontinuiranih aktivnosti + 1 sedmica za završni ispit).

Dopunska nastava i popravni ispiti traju najdulje 4 sedmice.

Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra ( i zimski odmor ) traju 3 sedmice.

Nastava u ljetnom semestru počinje počinje zadnjeg ponedeljka u februaru i traje 16 sedmica (15 sedmica kontinuiranih aktivnosti + 1 sedmica za završni ispit).Dopunska nastava i popravni ispiti traju najdulje 4 sedmica. Ljetni odmor i ostale nastavne izvan nastavne aktivnosti (organizovanje dopunske-dodatne nastave uključujući i oblike provjere znanja traju 8 sedmica. Ovjera ljetnog i upis zimskog semestra traje 2 sedmice. Tačan kalendar organizacije i realizacije studijskih programa za studijsku godinu utvrđuje i objavljuje Senat Internacionalnog univerziteta u Goraždu, najkasnije 60 dana prije početka nastave.

Član 7.

Nastava se organizuje i izvodi prema utvrđenom rasporedu sati. S tim što Senat ima pravo da nastavu intenzivira u prvom dijelu semestra, tako što će se u bloku predavati 3 predmeta 7 sedmica i da se u tom periodu izvedu sve predispitne aktivnosti.

Ako na grupi ima između 5 – 10 redovnih studenata nastava se izvodi u obliku blok predavanja (bez održavanja vježbi i određenih seminara). Ako na grupi ima više od 10 studenata nastava se izvodi u ponom obliku. U slučaju da grupa ima manje od 5 redovnih studenata održavaju se samo konsultacije po rasporedu koji odredi pomoćnik dekana za nastavu.

Raspored sati sadrži: naziv studijskog programa, studijsku godinu, naziv predmeta, vrijeme (dan, sat) održavanja nastave, mjesto održavanja nastave (sale, laboratorije), ime nastavnika i druga uputstva o nastavi.

Za svaki predmet predmetni nastavnik utvrđuje plan rada i rokove, način provjere znanja (testove, projekte i sl.) i dužan je da isti dostavi direktoru najkasnije 15 dana prije početka predavanja. Predmetni nastavnik obavezan je da u prvoj sedmici nastave upozna studente s planom rada na predmetu i dostavi ga studentima u pisanoj formi.

Član 8.

Provjera znanja se organizuje u terminima utvrđenim za izvođenje nastave iz predmeta iz kojih je predviđena provjera znanja. Provjera znanja iz razlikovnih predmeta može se vršiti i u toku godine, kako bi studenti mogli neometano da prate nastavu iz semestra u koji su upisani.

Zadaci predviđeni za individualni rad studenta (seminari, projekti, zadatci i dr.) moraju biti ravnomjerno raspoređeni tokom semestra. Ukupni obuhvat ovih zadataka mora biti usaglašen sa opterećenjem predviđenim na predmetu, u skladu ECTS-u.

Nastavnik je dužan da tokom nastave, izrade samostalnih zadataka i pripreme za provjere znanja, pomogne studentima organizovanjem konsultacija. Termini za konsultacije trebaju biti usklađeni sa nastavom tako da su dostupni studentima.

Promjena rasporeda sati i plana rada u toku nastave, po pravilu nije dopuštena. Ako se ukaže potreba za promjenom (zbog bolesti nastavnika i sl) dekan određuje promjenu. Predmetni nastavnik je odgovoran za izvođenje svih oblika nastave, predavanja, vježbi, praktičnog rada i tutorijala.

Član 9.

Pojedini oblici nastave mogu se organizovati u formi «učenja na daljinu» (distance learning, virtual teaching ), ali se ispiti moraju održavati u sjedištu posebnog odjeljenja. Praktičan rad i stručna praksa mogu se organizovati i izvoditi kao sastavni dio redovne nastave ili kao zasebna cjelina. Ovaj oblik nastave regulisat ćemo nakon dobijanja licence za rad.

Član 10.

Student prijavljuje predmete koje želi slušati i polaže u narednoj studijskoj godini tri sedmice prije početka nastave u zimskom semestru, a za prvu studijsku godinu nakon upisa.

Izbor predmeta vrši se do 30 ECTS studijskih bodova opterećenje za semestar i 60 ECTS studijskih bodova za godinu.

 Student može prijaviti da sluša predmete koje nije položio iz prethodnih semestara, kao predmete iz naredne studijske godine za koje je ispunio uslove predviđene pravilima studijskog programa.

 Po isteku termina predviđenih za prijavljivanje predmeta formiraju se popisi studenata po predmetima za narednu studijsku godinu i objavljuju na web stranici Internacionalnog univerziteta u Goraždu.

i oglasnoj tabli za svaki studijski program i predmet. Predmeti koje je student prijavio ne mogu se mijenjati nakon njihove verifikacije.

Član 11.

Studenti koji ne polože ispit u redovnom i popravnom roku upisuju predmet ponovno, ako je iz grupe obaveznih predmeta, opterećenje može biti najviše 1/3 ukupnog broja ECTS kredita.

Član 12.

Praćen je uspješnosti nastave sprovodi se anketiranjem studenata.

Anketa je anonimna.

Za sprovođenje ankete odgovoran je prorektor i prodekan za nastavu. Anketa se obavezno sprovodi nakon završetka semestra. Rezultate ankete dobija samo dekan na Internacionalnom univerzitetu u Goraždu koji obavlja razgovor sa nastavnicima čije ocjene znatno ispod prosjeka. Pravila evaluacije se definišu Pravilnikom o osiguranju kvaliteta koji usvaja Senat.

Član 13.

Ovjera semestra i godine obavezna je za sve studente.

Na osnovu ovjerenog semestra i godine utvrđuje se koliko je student postigao ECTS studijskih bodova.

 

V POSTUPAK ISPITIVANJA I OCJENJIVANJA


Član 14.

Uspjeh studenata na ispitu i drugim oblicima provjere znanja, vrijednuje se i ocjenjvanje sistemom usporedivim sa ECTS sistemom kako slijedi:

10 (A) – (odličan uspjeh sa neznatnim greškama), nosi 91 – 100 bodova,

9 (B) – (iznad prosjeka, sa ponekom greškom), nosi 81 – 90 bodova,

8 (C) – ( prosječan, sa primjetnim greškama), nosi 71 – 80 bodova,

7 (D) – (uopšte dobar, ali sa značajnim nedostacima), nosi 61 – 70 bodova,

6 (E) – (dovoljan, sa delimičnim znanjem ) nosi od 55 – 60 bodova,

5 (F) – (ne zadovoljava minimalne kriterije ), manje od 55 bodova.

Član 15.

Rad studenata prati se i ocjenjuje kontinuirano tokom jednog semestra.

Ocjenjivanje se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja tokom semestra i na završnom ispitu, na kojem se utvrđuje konačna ocjena.

U strukturi ukupnog broja bodova najmanje 50% bodova mora biti predviđeno za aktivnosti i provjere znanja u toku semestra.

Završni ispit se u strukturi ocjenjivanja može vrijednovati sa najviše 50% bodova.

Internacionalni univerzitet u Goraždu, organizira za vanredne studente i studente studija učenjem na daljinu nastavu u učionici po pravilu prve, osme i petnaesta nedjelje svakog semestra. Vanredni studenti i studenti studija na učenju na daljinu obavezni su prisustvovati oblicima provjere znanja kako je predviđeno silabusima predmeta, koje se, po pravilu obavljaju tokom radnih nedjelja u kojima se organizira i nastava za ove studente.

Vanredni studenti uz dozvolu nastavnika mogu prisustvovati svim oblicima nastave sa redovnim studentima.

Član 16.

Oblici provjere znanja mogu pismeni, usmeni i praktični. Provjera znanja je po pravilu pismena. Završni ispit može biti pismeni, usmeni i praktični. Pismena provjera znanja vrši se po pravilu putem testa ili pismenog rada. Način ispitivanja određuje matična katedra ili nastavnik. Ispit i svi oblici provjere su javni.Rezultati pismenih ispita se čuvaju do 1. novembra sljedeće školske godine.

Član 17.

Studij se završava polaganjem svih ispita i/ili izradom završnog rada u skladu sa studijskim programom.

Član 18.

Studenti koji ne polože ispit (ne zadovolje) u regularnom (redovnom) roku mogu polagati popravni ispit iz predmeta koji nisu položili na kraju jednog semestra. Između regularnog (prvog) i popravnog ispitnog roka nastavnici i saradnici će konsultacijama, a po potrebi i dopunskom nastavom pomoći studentima da se pripreme za popravni ispit.

Član 19.

Studenti mogu prenijeti u narednu godinu studija unutar jednog ciklusa studija najviše (6) šest ECTS studijskih bodova – kredita, ili najviše jedan ne položeni predmet, pod uslovom da ne položeni predmet koji se prenosi u narednu studijsku godinu nije preduslov za slušanje drugog predmeta u narednoj studijskoj godini.

Student koji obnavlja studijsku godinu obavezan je ponovo prisustvovati realizaciji nastave iz predmeta koje nije položio. Prilikom ponovnog upisa predmeta, zbog nedovoljnog broja ECTS studijskih bodova/kredita iz stava 1 ovog člana, student je dužan izvršiti uplatu odgovarajuće naknade, čiju visinu, svojom odlukom, utvrđuje Upravni odbor Internacionalnog univerziteta u Goraždu.

Član 20.

Student koji nije zadovoljan postignutom ocjenom može u roku od 24 sata nakon saopštenja ocjene pismeno tražiti da se ispit ponovi pred komisijom. Zahtjev za ponavljanje ispita mora biti pismeno obrazložen. Dekan imenuje predjednika i dva člana komisije u roku od 24 sata od dobijanja zahtjeva, a isptitivač s čijom ocjenom student nije bio zadovolja ne može biti predsjednik komisije.

Rektor određuje vrijeme polaganja ispita u roku od tri dana od podnošenja zahtjeva studenta. Pismeni ispit ili pismeni dio ispita neće se ponoviti pred komisijom, već ga komisija ponovno ocijeniti. Komisija će ocijeniti i sve radove koje je student radio tokom nastave i vježbi.

Komisija može donijeti ocjenu na bazi samo pismenog ispita i rada tokom nastave i vježbi ili obaviti i usmeni dio ispita. Komisija donosi odluku većinom glasova. Na Odluku komisije može se izjaviti žalba dekanu Internacionalnom univerziteta u Goraždu. Student može tražiti ispit pred komisijom iz najviše dva predmeta na kraju jednog semestra.

 

VI STUDENTI


Član 21.

Status studenta na Internacionalnom univerziteta u Goraždu stiče se upisom na dodiplomski studij. Student se pri upisu studijske godine opredjeljuje za predviđeni dio studijskog programa obima 30 ECTS kredita za semestar, odnosno 60 ECTS kredita za godinu. Izuzetno, student koji je završio sve obaveze iz prethodne godine može upisati do 85 ECTS kredita. Ovo pravo student može koristiti po odobrenju rektora, odnosno dekana, univerzitetske jedinice počev od druge godine.

Član 22.

Student može biti redovan ili vanredan.

Redovan student ima status ako redovno upiše višu godinu studija, ako ponovo upisuje istu godinu studija i to samo jedanput s najmanje 24 ECTS boda u godini koju ponavlja, ako upisuje istu godinu studija zbog mirovanja obaveza, za vrijeme propisanog trajanja koje je za trećinu duže od propisanog trajanja studija, odnosno do kraja akademske godine u kojoj taj rok istječe. Vanredni studenti studiraju uz rad ili drugu aktivnost koja traži specifičan program i imaju status vanrednog studenta na temelju upisa na studij koji plaćaju u skladu sa odlukom Upravnog odbora Internacionalnom univerziteta u Goraždu o visini školarine za vanredne studente za odnosnu akademsku godinu. Vanredni student ne ponavljaju godinu, već upisuju narednu godinu, po osnovu položenih ispita. Vanredni studenti mogu prenijetui u narednu godinu, dva nepoložena ispita. Vanredni studenti mogu obavljati svoje nastavne aktivnosti elektronskim putem, osim polaganja ispita.

Član 23.

Indeks je javna isprava kojom se dokazuje status studenta, čiji sadržaj i oblik usvaja Senat. Indeks izdaje i ovjerava Internacionalnom univerziteta u Goraždu. U slučaju gubitka ili oštećenja indeksa, u posebnom postupku, a na zahtjev studenta može izdati duplikat indeksa. Troškove izdavanja duplikata indeksa snosi student.

Član 24.

Redovni i vanredni studenti sklapaju Ugovor o studiranju s Internacionalnom univerziteta u Goraždu pri upisu na studij. Ugovorom o studiranju uređuju se međusobna prava i obaveze tokom studija, obaveza i način finansiranja studija i druga pitanja od značaja za ugovorne strane.

Član 25.

Studentu koji je položio ispit na drugom studijskom programu priznaje se položeni ispit, ako predmet iz kojeg je ispit položen, po svojoj sadržini i obimu odgovara predmetu koji je student upisao, što se dokazuje dokumentima predviđenim ECTS pravilima.

Ako predmet iz kojeg je ispit položen po svojoj sadržini i obimu približno odgovara predmetu koji je student upisao, nastavnik može priznati ispit u cjelini ako je ocijenio da je student kroz obrađeni i položeni program stekao znanje i vještine u mjeri dovoljnoj za priznavanje ispita.

Priznavanjem ispita priznaje se i ocjena kojom je student ocijenjen na ispitu. Broj kredita priznatog ispita utvrđuje se u skladu sa pravilima ECTS Internacionalnom univerziteta u Goraždu.

Kao izborni predmeti priznaju se ispiti položeni na drugim studijskim programima. Ove priznate ispite ovjerava rektor ili dekan na Internacionalnom univerzitetu u Goraždu.

Član 26.

Prava i obaveze studenta mogu mirovati.

Prava i obaveze studenta miruju:

 • za vrijeme služenja redovnog vojnog roka;
 • ako je student kao vojni obveznik pozvan u službu u neprekidnom trajanju od najmanje jednog semestra;
 • za vrijeme trudnoće studentkinje i do 1 godine starosti djeteta;
 • zbog neprekidnog bolničkog liječenja u trajanju od najmanje jednog semestra (što se dokazuje potvrdom);
 • ako se upiše na isti studijski program univerziteta ili visoke škole u inostranstvu, po postupku koji je predviđen ECTS pravilima o upisu na drugi univerzitet;
 • iz posebnih razloga lične prirode.

Zahtjev za mirovanje prava i obaveza podnosi se prije nastupanja mirovanja, a nakon upisane studijske godine na kojoj će koristiti to pravo. Izuzetno, zahtjev za mirovanje po osnovu bolničkog liječenja ili trudnoće može se podnijeti u toku studijske

godine.

Rješenje po zahtjevu za mirovanje prava i obaveza studenta donosi dekan.

 

VII ZAVRŠNI RAD


Član 27.

Svi programi na Internacionalnom univerziteta u Goraždu imaju na kraju studija završni rad koji nosi određeni broj ECTS bodova/kredita.

Temu završnog rada student bira iz predmeta koji sadrži studijski program. Moguće teme završnih radova predlažu predmetni nastavnici. Izuzetno, studentu se može odobriti tema završnog rada koju samostalno predloži, uz prethodnu konsultaciju sa nastavnikom kod kojeg želi uraditi završni rad.

Uz svaku temu završnog rada navodi se osnovna literatura.

Član 28.

Završni rad se prijavljuje nadležnoj službi.

Prijava završnog rada obuhvata sljedeće podatke: naziv radne teme, predmet, datum prijave i potpis mentora.

Ispunjena i potpisana prijava ovjerava se i odlaže u dosije studenta.

Član 29.

Student može jedanput promijeniti temu završnog rad i to najkasnije u roku od 30 dana od dana odobravanja prve teme.

Član 30.

Završni rad izrađuje samostalno.

Nastavnik je obavezan pratiti rad studenta, pomagati mu savjetima i upućivanjem na literaturu.

Član 31.

Student formira završni rad u konceptu sa svim pripadajućim dijelovima. Koncept se predaje nastavniku na uvid i pregled. Student je dužan postupiti prema uputstvima i primjedbama nastavnika, nastavnik u protivnom rad vraća na doradu.

Nastavnik je dužan pregldati rad i vratiti ga sa komentarom najkasnije u roku od 3 nedjelje od dana predaje rada.

Član 32.

Nakon položenog zadnjeg ispita student može u roku od 10 dana provjeriti u nadležnoj službi odjela eventualne neusklađenosti u osobnom evidencijskom kartonu.

Student predaje tri primjerka završnog rada nadležnoj službi.

Nakon predaje rada u potrebnom broju primjeraka, na prijedlog mentora dekan formira komisiju i zakazuje odbranu. Komisiju čine mentor, predsjednik i najmanje jedan član.

Podaci o odbrani objavljuju se na oglasnoj ploči Internacionalnom univerziteta u Goraždu. Od predaje rada do njegove odbrane mora proći najmanje 5 dana.

 

Broj : 0-86-16/14

Datum : 26.09.2014. godine

Predsjednik Senata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *