SESTRINSTVO

I semestar II semestar
Anatomija Fiziologija sa patofiziologijom
Psihologija Biologija stanice sa humanom genetikom
Engleski jezik Higijena
Medicinska etika Zdravstvena njega II
Informatika Epidemilogija
Zdravstvena njega I Hirurgija
III semestar IV semestar
Patološka anatomija sa histologijom Izborni predmet
Mikrobiologija s parazitologijom Onkologija
Interna medicina Ginekologija sa akušerstvom
Urgentna medicina Pedijatrija
Farmakologija Zdravstvena njega u pedijatriji
Neurologija
V semestar VI semestar
Ishrana i dijetika Fizikalna medicina i rehabilitacija
Zdravstvena njega u ginekologiji i akušerstvu Zdravstveno vaspitanje
Dermatovenerologija Zdravstvena statistika
Infektologija Porodična medicina u sestrinstvu
Zdravstvena njega u infektologiji Gerijatrija
Zdravstvena njega u neurologiji Zdravstvena ekologija
Zdravstvena njega osoba sa posebnim potrebama
Medicinsko pravo
VII semestar VIII semestar
Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija Otorinolaringologija
Zdravstvena njega u jedinici intezivnog liječenje Oftalmologija
Zdravstvena njega u gerijatriji Teorija sporta
Zdravstvena njega u porodičnoj medicini i patronaži Socijalna medicina
Psihijatrija i zdravstvena njega u psihijatriji Organizacija zdravstvene službe i legislativa
Metodologija naučno-istraživačkog rada
Stručna praksa
Završni rad