GEODEZIJA

I semestar II semestar
Matematika Fizika II
Fizika I Izborni predmet
Osnovi geonauka Nacrtna geometrija
Informatika Tehnike geodetskog mjerenja
Fotogrametrija i DD
Izborni predmet
III semestar IV semestar
Teorija grešaka mjerenja Izborni predmet
Inženjerska geodezija – osnovni kurs Fotogrametrija i DD II
Geodetske mreže Geodetski premjer
Izborni predmet Praktična nastava iz premjera i inženjerske geodezije – osnovni kurs
Račun izravnanja – osnovni kurs
V semestar VI semestar
Teoriska geodezija Uređenje zemljišne teritorije
Katastar nekretnina Fizička geodezija
Geodetska metrologija Završni  rad
Satelitska geodezija