FIZIKALNA TERAPIJA

I semestar II semestar
Anatomija Fiziologija sa patofiziologijom
Psihologija Matematička analiza sa statistikom
Medicinska etika Fizika
Engleski jezik Biologija stanice sa humanom genetikom
Uvod u fizioterapiju Hirurgija
Informatika
III semestar IV semestar
Sportska medicina Patološka anatomija sa histologijom
Osnove radne terapije Fizioterapijske vještine I
Osnove kineziologije sa biomehanikom Fizioterapija u hirurgiji i traumatologiji
Interna medicina Fizikalna medicina i rehabilitacija
Radiološka anatomija Osnove kineziologije sa kineziometrijom
Izborni predmet Higijena
Izborni predmet
V semestar VI semestar
Osnove zdravstvene njege Fizioterapija u reumatologiji
Fizioterapijske vještine II Protetika i ortotika
Fizioterapija u pedijatriji Medicinska masaža
Fizioterapija u ortopediji Fizioterapija u neurologiji
Kineziološka fiziologija Ishrana i dijetika
Medicinsko pravo Izborni predmet
VII semestar VIII semestar
Klinička kineziologija Socijalna medicina
Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji Fizioterapija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Fizioterapijska procjena Fizioterapija osoba sa amputiranim ekstremitetima
Respiratorna terapija Organizacija zdravstvene službe i legislativa
Sport osoba sa onesposobljenjem Metodologija naučno-istraživačkog rada
Stručna praksa
Završni rad