FARMACIJA

I semestar II semestar
Anatomija Fiziologija sa patofiziologijom
Opća i Anorganska hemija Matematička analiza sa statistikom
Uvod u farmaciju/td> Farmaceutska botanika
Medicinska etika Fizika
Engleski jezik Biologija stanice sa humanom genetikom
Informatika
III semestar IV semestar
Farmaceutska tehnologija I Farmakognozija I
Fizikalna hemija Fizioterapijske vještine I
Osnove kineziologije sa biomehanikom Patološka anatomija sa histologijom
Organska hemija I Analitička hemija I
Farmakologija Farmaceutska tehnologija II
Mikrobiologija sa parazitologijom Organska hemija II
Izborni predmet
Izborni predmet
V semestar VI semestar
Farmakognozija II Analiza i kontrola lijekova
Farmaceutska hemija I Farmaceutska hemija II
Analitička hemija II Magistralna receptura
Klinička biohemija I Organizacija zdravstvene službe i legislativa
Bromatologija Izborni predmet
Medicinsko pravo Izborni predmet
VII semestar VIII semestar
Klinička biohemija II Farmakokinetika
Toksikološka hemija Farmaceutska hemija III
Kozmetologija Osiguranje kvaliteta i registracija lijekova
Oblikovanje lijekova Stručna praksa
Metodologija naučno-istraživačkog rada Dizajniranje lijekova i procesna kontrola
IX semestar X semestar
Farmakoterapija sa velefarmacijom Homeopatija
Klinička farmacija Stručna praksa
Stabilnost i interakcija lijekova Magistarski rad
Analiza prehrambenih proizvoda, vode, vazduha i njihovih zagađivača
Izborni predmet