Goražde, septembar, 2014.godine

Na osnovu člana 53.  stav 2. pod b) Zakona o visokom obrazovanju u Bosankso-podrinskom kantonu (,,Službene novine“ BPK br. 2/10 i 12 /14), člana 35. stav 1. Pod d. Statuta Internacinonalnog univerziteta u Goraždu, Senat na sjednici održanoj  dana 26.09.2014.   godine, d o n o s i

 

KODEKS PONAŠANJA I NASTAVNIČKE ETIKE


Član 1.

Ovim kodeksom pripisuju se moralna i etička načela kojih su dužni da se pridržavaju nastavnici i saradnici, koji obavljaju nastavnu djelatnostna Internacionalnom univerzitetu u Goraždu.

Član 2.

Osnovu nastavničke etike čine humanost, čestitost i pravednost. Etičke norme nastavnik prihvata  kao skup načela koja ga vode u nastavnom radu i u privatnom životu. Nastavnik svoj  rad prilagodjava ovim načelima.

Član 3.

Nastavnik učestvuje u  društvenom životu i svoja znanja primjenjuje na dobrobit zajednice.

Nastavnik je u odnosu sa kolegama, saradnicima i studentima ljubazan, korektan i tolerantan.

Pri organizovanju rada djeluje nepristrasno i pravedno. Svoj ugled i zvanje nastavnik unaprijeđuje i potvrđuje rezultatima svog stručnog i naučnog rada.

Član 4.

Nastavnik kontinuirano  unaprijeđuje struku objavljivanjem vlastitih rezultata, razmjenom znanja, podataka i iskustavasa saradnicima i studentima, te kroz rad u naučnim i stručnim udruženjima.

Nastavnik ukazuje na nestručne i ne osnovane tvrdnje povezane sa njegovom naukom ili strukom, izbjegavajući i sprečavajući postupke  kojim bi se  potcijenili, obezvrijedili ili obečastili ugled i dostojanstvo  pojedinaca ili institucije.

Svoje mišljenje o strukovnim pitanjima javno izražava ako je bazirano na bitnim naučnim činjenicama zasnovanim na naučnoj istini.

Član  5.

Nastavnik posebnu pažnju posvećuje nastavnim obavezama. Nastavne obaveze izvršava u skladu sa najnovijim naučnim saznanjima i dostignutim tehnološkim riješenjima. Nastavu održava redovno, u utvrđenom terminu i trajanju, kontinuirano unaprijeđujući njen kvalitet , i poštujući Ugovor o angažovanju na Internacionalnom univerzitetu u Goraždu.

Član 6.

Nastavni proces vodi tako da studenta osposobi da na osnovu stečenih znanja i vještina sa razumjevanjem prihvata napredak nauke, tehnologije i društva.

Nastavnik treba biti na raspolaganju studentima radi davanja objašnjenja  i raspravljanja o pitanjima vezanim za savladavanje nastavnog programa. Nastavnik u obrazovnom procesu, dijalogu sa studentima i izvan nastave poštuje  principe nenasilne komunikacije. Nastavnik treba preporučiti dostupne udžbenike, priručnike, skripte i ostalu literaturu potrebnu za savladavanje nastavnog plana i programa.

Član 7.

Nastavnik kontinuirano prati sticanje znanja studenta. Konačnu, zaključnu ocjenu donosi na osnovu iskazane aktivnosti u predavanjima i vježbama, ispunjenih obaveza, iskazanog znanja, iznesenih činjenica i njegovog razumijevanja materije, stečenih vještina i pokazane sposobnosti da iskazano primjeni u realnim situacijama. Svoje zahtjeve bazira na pristupačnosti svih sredstava neophodnih pri savladavanju utvrđenog nastavnog plana i programa.

Član 8.

Nastavnik neće dopustiti da bilo kakvi interesi u nekom drugom poslu naruše njegove nastavne obaveze. Ukoliko nastavnik obavlja određene dozvoljene aktivnosti izvan Internacionalnog univerziteta u Goraždu, vodi računa da ne budu u konfliktu sa intreresima ove institucije.

Nastavnik neće poticati, prihvaćati ili obavljati poslove koji se protive humanim ciljevima nastavničkog poziva i koji bi mogli štetno uticati kako na njegov ugled i položaj, tako i na ugled i dostojanstvo Internacionalnog univerziteta u Goraždu.

Član 9.

Nastavnik ima dužnost i obavezu da obezbjedi akademski ,,podmladak“, uvodeći u ovaj proces one koji to , po svojim naučnim , stručnim , pedagoškim, moralnim i etičkim vrijednostima u cijelosti zaslužuju.

Stara se da osigura mogućnost naučnog i stručnog razvoja, te napredovanja svim osobama  s kojima sarađuje bez pristrasnosti.

Nastavnici podstiču stvaralačku atmosferu i vrhunski profesionalni odnos prema radu, saradnicima i studentima.

Član 10.

Odnos među nastavnicima bazira sese na kolegijalnosti, međusobnom uvažavanju, poštivanju znanja, stručnosti i dostojanstva , na pomoći i stvaralačkoj saradnji, te na profesionalnoj i ljudskoj solidarnosti.

Nastavnik nastoji da direktno ili indirektno ne povrijedi stručni ugled , napredovanje ili rad drugog nastavnika.

Ako smatra da određeni nastavnik krši norme moralnog, legalnog ili korektnog rada, upozoriće na to odgovornu osobu na Intrenacionalnom univerzitetu u Goraždu.

Član 11.

Prihvatajući načela u ovom kodeksu  nastavnik se obavezuje da će ih dosljedno provoditi uvijek i isključivo u interesu svog ugleda i dostojanstva, ugleda Intrenacionalnog univerziteta u Goraždu, ugleda i dostojanstva studenata i svih ostalih osoba s kojima sarađuje, te u interesu profesije i poslova koje obavlja.

Član 12.

Nepostupanje u skladu sa načelima iz ovog Kodeksa, odnosno njihovo kršenje predstavlja povredu časti i obaveza nastavnika , zbog čega može snositi odgovornost osnivaču.

Član 13.

Ovaj  kodeksstupa na snagu danom donošenja.

 

Broj : 0-86-3/14

Datum :   26.09.2014. godine

Predsjednik Senata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *