K O N K U R S – za izbor/reizbor nastavnika i saradnika za uže naučne oblasti / nastavne predmete:

Na osnovu člana 76. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Bosansko – Podrinjskog Kantona, Goražde“ br. 02/10 i 12/14)  i čl. 64. Statuta, Senat Univerziteta donio je odluku o raspisivanju:

K O N K U R S A

za izbor/reizbor  nastavnika i saradnika za uže naučne oblasti / nastavne predmete:

 

1.Fakultet zdravstvenih nauka  – (Anatomija, Toksikologija, Imunologija,  Fiziologija, Neurologija i Patologija, Medicinska biohemija, Oralna patologija, Osnovi stomatologije saprofilaksom, Humana genetika i biologija stanice, Estetska stomatologija, Uvod u farmaciju, Opšta hemija, Biofizika, Farmakologija, Klinička farmacija, Oblikovanje lijekova, Osnove zdravstvene njege, Pedijatrija, Fizioterapija,Urgentna medicina).

 

  1. Fakultet društvenih nauka – (Građanskopravo, Krivičnopravo, Upravljanje projektima, Revizija, Upravljanje poslovnim rizicima, Statistika, Upravljanje ljudskim resursima, Monetarna ekonomija, Menadžment i Bankarsko računovodstvo).

 

  1. Fakultet edukacijskih nauka (Opšta psihologija, Razvojna psihologija, Socijalna psihologija).

 

  1. Fakultet tehničkih nauka(Geodetski instrumenti, Osnove geoinformatike, Inžinjerska grafika u geodeziji i geoinformatici, Računarska geometrija, Osnove elektrotehnike, Programski jezici i strukture podataka, Mehanika, Građevinski materijali, Otpornost materijala, Organizacija građenja, Nacrtna geometrija).

 

Konkurs se raspisuje za sva nastavnička i saradnička zvanja za navedene naučne oblasti i nastavne predmete.

Potrebni dokumenti:

Orginal ili ovjerene kopije:

  • prijavu na konkurs,
  • fakultetske diplome(nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu studiranja uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi;
  • za asistente potrebno je dostaviti uvjerenje o prosjeku studija,
  • uvjerenje o državljanstvu(ne starije od 6 mjeseci),
  • odluka o izboru u zvanje,
  • biografiju/CV
  • spisak objavljenih naućnih i stručnih radova.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana počev od narednog dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova predviđenih konkursom dostaviti na adresu: Internacionalni univerzitet u Goraždu, Ul.Zaima Imamovića br. 42. Goražde.

Za sve ostale informacije možete se obratiti na broj telefona:  063/266-257,

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *