K O N K U R S – za izbor Rektora Internacionalnog univerziteta u Goraždu

Na osnovu člana 55. Zakona o visokom obrazovanju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine” br. 02/10 i 12/14)  i čl. 34. Statuta, Senat Univerziteta   r a s p i s u j e:

 

K O N K U R S

za izbor Rektora Internacionalnog univerziteta u Goraždu

 

Raspisuje se konkurs za izbor Rektora Internacionalnog univerziteta u Goraždu.

Kandidat mora ispunjavati opće i posebne uslove:

 

I  Opći uslovi:

  • državljanstvo BiH;
  • nepostojanje odluke suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova/funkcije;

 

II Posebni uslovi:

  • da je kandidat nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora,

 

Uz prijavu kandidat treba dostaviti:

  • biografiju /CV,
  • fakultetske diplome- orginal ili ovjerene kopije,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • dokaz o izboru u zvanje „redovni profesor“,
  • program rada i razvoja Univerziteta za mandatni period.

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti orginal ili ovjerene kopije.

Rok za prijavljivanje kandidata na Konkurs je (30) trideset dana od dana njegovog objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene  prijave neće biti razmatrane.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti lično ili preporučeno poštom sa naznakom:

 

„PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR REKTORA – „NE OTVARAJ“ na adresu

INTERNACIONALNI UNIVERZITET U GORAŽDU

Ul. Zaima Imamovića br.42. Goražde, Bosna i Hercegovina

Sve dodatne informacije o Konkursu mogu se dobiti na broj telefona:

063-266-257

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *