K O N K U R S – za izbor Dekana Internacionalnog univerziteta u Goraždu

Na osnovu člana 68. Zakona o visokom obrazovanju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine” br. 02/10 i 12/14)  i čl. 43. Statuta, Senat Univerziteta   r a s p i s u j e:

 

K O N K U R S

za izbor Dekana

 

Raspisuje se konkurs za izbor Dekana i to:

 • Dekan Fakulteta edukacijskih nauka,
 • Dekan Fakulteta tehničkih nauka.

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uslove:

I  Opći uslovi:

 • da je zdravstveno sposoban,
 • državljanstvo BiH,
 • da se protiv kandidata ne vodi sudski postupak za krivično dijelo i privredni prijestup nespojiv sa funkcijom dekana.

 

II Posebni uslovi:

 • da je kandidat nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta koji ispunjava uslove utvrđene zakonom i Statutom Univerziteta,da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili neke organizacije povezane sa političkom partijom.

 

Uz prijavu kandidat treba dostaviti:

 • fakultetske diplome(nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine),
 • biografiju /CV,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • dokaz o izboru u zvanje,
 • rješenje o nostrifikaciji diplome.

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti orginal ili ovjerene kopije.

Rok za prijavljivanje kandidata na Konkurs je (30) trideset dana od dana njegovog objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene  prijave neće biti razmatrane.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti lično ili preporučeno poštom sa naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR DEKANA – „NE OTVARAJ“ na adresu:

INTERNACIONALNI UNIVERZITET U GORAŽDU

Ul. Zaima Imamovića br.42. Goražde, Bosna i Hercegovina

Sve dodatne informacije o Konkursu mogu se dobiti na broj telefona:063-266-257

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *