Dragi budući studenti,

Čast mi je da izrazim dobrodošlicu  za vaš ulazak  u akademski svijet,kao i naše sada zajedničke ustanove. Od danas je i vaš Internacionalni univerzitet Goražde. Neizmjerno se radujemo  što ste izabrali nas za strpljivo sticanje znanja i nakon proteka optimalnog vremena, akademskog zvanja. Osnivači,rukovodno osoblje,profesori i zaposlenici koji daju podršku naučno nastavnom procesu,kao i predstavnici društveno političke zajednice Goražda su uvjereni da je vaša odluka da stičete znanje na našem i vašem univerzitetu podstaknuta saznanjem o nama, našim uspjesima,nakon proteka kratkog vremena, i u određenom broju prepoznatljivih, magistranata i upisanih doktoranata.Na dosadašnjim uspjesima, u prvom redu moramo zahvaliti,osnivačima i nastavnom osoblju,a vi kao prethodne generacije studenata,budućim kolegama,novoupisanim studentima,našim vrijednim i marljivim profesorima, asistentima i saradnicima.U ovom momentu koristim priliku, da kao rektor i profesor na ovom Univerzitetu, izrazim zahvalnost na do sada postignutim rezulatatima i afirmaciji našeg i vašeg Univerzitet.Na zakonu zasnovano osnivanje Internacionalnog Univerziteta u Goraždu omogućeni  su odgovarajući procesi u novom globalnom okreuženju koje omogućava razvoj nastavnonaučnog procesa  koji omogućava  kontinuirano sticanje novih saznanja i znanja.

Naime, stalni proces sticanja znanja je već uveliko najbitniji faktor uspjeha u savremenim svijetskim tokovima.Na takav način sticanje znanja ima ključni doprinos u razvoju naučnih spoznaja i cjelokupne naučne misli, koj se usmjerava na integraciju  u pogledu upravljanja  na naučnim postulatima  zasnovanim savremenim procesima,što nas usmjerava da na takav način shvatamo našu misiju.

Na ovakav način shvaćen sadržaj misije Univerziteta opredjeljuje nas  osnovani fakulteti,kao organizacione jedinice Univerziteta. U programima sticanje znanja i razvijanje naučne misli,  na fakultetima: Zdravstvanih nauka, društvenih nauka, tehničkih nauka i edukacijskih nauka, našim studentima su ponuđena programska opredjeljenja koja su usmjerena na dodiplomske, postdiplomske studije i doktorske studije.Na prvom, drugom i trećem ciklusu svim studentima bit će omogućeno da sa puno entizijazma ostvare svoje zamišljene ciljeve, a što upravo predstavlja i naš cilj i našu misiju.

Stalni napredak nauke i naučnih procesa ubrzava promjene,koje su uslovljene i drugim brojnim uzročno posljedičnim faktorima, gdje su primarno najznačajniji mobilnost i upornost studenata i profesora.Na ovom putu se neizostavni ekonomska razvijenost i politički faktori.

U nauci i naučnim procesima uspjehu doprinose pojedinci  uključeni u društvene procese  i koji su spremni  za savremene zahtjeve i strukturu kontinuiranih  promjena čiji kontinuitet  uveliko uslovljava novi svjetski poredak.

Iz navedenog se uočava  da je izuzetno bitno i nazaobilazno angažovanje kadrova ,koji posjeduju kompentetna znanja,kao primarni uslov na kojem počiva djelokrug Univerziteta, gdje je na prvom mjestu student sa težištem  za napredak,što i jeste  glavni i najbitniji ciljani  put i politika Univerziteta. Iz navednih razloga cilj nam je da permanentno radimo sa studentima u procesu sticanja znanja u nastavnonanučnom i obrazovnom procesu,kao i kontinuiranom savladavanju sadržaja nastavno-naučnihprocesa, uz stavljanje u prvi plan afirmaciju  multikulturalizma, sa ciljem da se na i na takav način ojača opravda naša misija na putu  ostvarenja vizije na podizanju na viši nivo  kvalitete saznanja i znanja,kao i etičkih karakteristika svakog studenta, koji se moraju razvijati i njegovati u kontinuitrtu.

Naime,vizija Univerziteta da budući kadrovi koje pripremamo,kao buduće učesnike u procesu razvoja društva svojom motiviranošću  kreativnim angažmanom,sposobnostima,bogatstvom vlastitog identiteta, upotpunjuju ne samo sebe, već da svoje kompentencije i znanje upotrijebe na tržištu rada,privrednim tokovima,avnim ustanovama,organima uprave,zakonodavnoj i izvršnoj vlasti potvrđujući na takav način  svoju profesionalnost  i vizionarsku  ulogu od nivoa  lokalne zajednice,preko  regiona, do globalnih odnosa i procesa.

U kratkom periodu, od osnivanja do danas, naš i vaš Univerzitet je postao prepoznatljiv i van granica Bosne i Hercegovine. O toj prepoznatljivosti govore interesovanja na međunarodnom nivou za upis svojih državljanja na naš i vaš Univerzitet,kao i potpisivanje međunarodnih protokola o saradnji sa svjetski priznatim univerzitetima, međunarodna razmjena studenata i drugo.Ovde nemožemo zanemariti univerzitetsku saradnju na nivou Bosne i Hercegovine.

Svi naši studenti u naučno nastavnom procesu, asistenti i profesori, studentska služba, rukovodeći radnici postdiplomskih i dodiplomskih studija,kao i dekani stoje vama uvijek na raspolaganju i usluzi.Naša osnovna vodilja i deviza je da ste vi na vaš i naš Univerzitet došli rda steknete zavidno znanje, a mi tu samo zaradi vas.Mi smo svjesni da će biti i poteškoća u radu, alinam ne stvara problem.Mi svi zajedno sa vama zajedničkim radom zalaganjem,sve probleme možemo riješiti.Zajedno sa nama budite sigurni da ste vi kao studenti na Internacionalnom univerziteta uGoraždu, na kojima studirate, na prvom mjestu.Naša deviza je

STUDENT JE UVIJEK NA PRVOM MJESTU

Još jednom poštovani i Dragi budući studenti,

Neka vam je uvijek imajte na umu i ideja vodilja. Morate učiti i samo učiti. To vam nameću brze promjene na evroskom nivou i svim nivoima Bosne i Hercegovine,evropski sistem zahtijeva ili kako ga mi u našim prilikama prevodimo  Bolonjski obrazovni proces i zato što tehnologija,tehnološki procesi brzo zastarijevaju,nauka neumitno ide naprijed na svim nivoima sve teče,sve se mijenja,zastarijeva.I zato je za vas bitno da znate i steknete ubjeđenje  da se vještine uče.Znanje je veoma bitno,ali ako ne savladate vještine,nećete steći sposobnost za upotrebljivost,jednostavno  bićete neupotrebljivi.Veoma je bitno da znate za šta ste se opredijelili i šta vas čeka u životu.Naime, za ovo sve je važna motivacija,kao i stečena teoretska, te praktična znanja.Ova dva bitna elementa jedno bez drugog nije validan.Za svakog čovjeka tokom života je bitno saznanje da je najveći rizik ne prihvatiti nikakav rizik. Uspješnim se ne postaje slučajno je, to postiže zalaganjem radom i učenjem. Uz ovo obavzno, ide pozitivno razmišljanje, vi st ti koji ćete tokom svog  života stvarati takve događaje.

Naka vam je uvijek na umu da tri puta vode do mudrosti, a ti putevi su: razmišljanje-ono je ponajbitnije, odgoj-on je najlakši, iskustvo-je najneugodnije.

Do cilja se može stići koristeći hiljadu puteva, kaže jedna poslovica,ali od cilja vodi samo jedan put.Kad nikome niste korisni, znajte da nikom niste ni vrijedni. Onoliko koliko ste drugom potrebni i korisni,toliko i vrijedite.Navedeno nećete postići,ako se ne uključite u zajednicu života.

Da biste u životu uspjeli,znajte da pored obrazovanja,morate imati smisao za: timski rad, organizacione sposobnosti i komuniciranje putem elektronskih medija i internetaNa takav način dugoročno ćete ostati na tržištu kao jedinke ili udruženi javne institucije i privrdene subjekte,ali morate naučiti,kako se formiraju i donose odluke. Veoma je važno imati saznanje kako donijeti odluke brzo, na pravulan način i da budu kvalitetne. Za realizaciju konačnih  odluka  veoma je bitno komuniciranje.Takođe je bitno razumjevanje komunikacije i dostojanstvenoh i pravilnog pregovaranja.U današnje vrijeme razvijenih tehnologija probleme koji se javljaju i teku kao na beskonačnoj traci potrebna je sposobnost za  njihovu  brzu spoznaju i način za tačno i efikasno  rješavavanje.

U današnje vrijeme društveni procesi traže da, pored stručnosti  koju imate i primjenjujete ju u praksi, morate imati i druge specifične  kvalifikacije u smislu odlučnosti, morate se isticati u samostalnom i u timskom radu, brzo uočavati  i razrješavat nastale  probleme.Život će od vas  tražiti kreativnost u mišljenju i postupcima,a sve u smislu napretka i boljitka.Napominjem de je veoma bitno saznanje  kako da  mozak bude funkcionalan.Mnoge spoznaje dugoročno ćete pamtiti, a neke će vam brzo nestati iz pamćenja.Dešava se često neki od studenata pristupe na ispit i kada odgovori nisu zadovoljavajući dešava se da nelagodno  izjave „ma stvarno sam učio sam, ali sve mi je izlapilo, zaboravio sam,neznam šta mi je”. No međuti,nisu uspjeli savladati na koji način učiti naučiti,tj.steći zadovoljavajuće znanje. Na kraju, još jednom izražavam zadovoljstvo na vašem odabiru da studirate na Internacionalnom univerzitetu Goražde, želim vam dobro zdravlje i uspješno studiranje.Mi smo uz vas na putu da uspijete!

Poštovani Dragi budući studenti!

Želim da početak nove akademske godine bude uspješan, naka vas prati sreća u životu i mnogo uspjeha u savladavanju naučno nastavnog procesa na našem i Internacionalnom univerzitetu u Goražde.

HVALA!