Na osnovu člana 96. i 97. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Bosansko – podrinjskog kantona, Goražde” broj: 2/10 i 12/14) i čl. 72. Statuta, Senat Internacionalnog univerziteta u Goraždu,  r a s p i s u j e:

 

K O N K U R S

za upis redovnih i vanrednih studenata u akademskoj 2017/2018. godini

 

Raspisuje se konkurs za upis studenata  na prvi (I), drugi (II) i treći (III) ciklus studija u akademskoj 2017/2018 godini. Upis studenata se vrši na slijedeće  Organizacione jedinice/ studijske odsjeke:

 • Fakultet Zdravstvenih nauka – Studijski odsjeci: Stomatologija, Sestrinstvo, Farmacija i Fizioterapija – Ukupno: 120 studenata,
 • Fakultet Društvenih nauka – Studijski odsjeci: Opšte pravo, Poslovna ekonomija, Menadžment, Bankarstvo – Ukupno 120 studenata,
 • Fakultet Tehničkih nauka – Studijski odsjeci: Arhitektura, Građevina, Geodezija i Elektrotehnika – Ukupno 100 studenata,
 • Fakultet Edukacijskih nauka – Studijski odsjek: Psihologija – Ukupno 100 studenata,

 

Dokumentacija potrebna za upis na prvu godinu prvog (I) ciklusa studija:

 • molba za upis sa tačno navedenim studijskim odsjekom za koji se konkuriše,
 • diploma o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi,
 • svjedočanstva od I do IV razreda srednje škole,
 • rodni list,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • dvije fotografije formata 4×6 cm,
 • nostrifikacija diplome ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine prema zakonom utvrđenim uslovima,
 • dokaz o uplati školarine  i ostala dokumentacija  za upis: upisni list, semestralni list i dr.(regulisat će se prilikom upisa).

Svi  navedeni dokumenti predaju se u orginalu.  Za sve studente sa prostora bivše Jugoslavije važi ista cijena školarine. Studentima je omogućeno plačanje školarine na rate. Konkurs za upis ostaje otvoren do 28.07.2017.godine.

Informacija o potrebnim dokumentima za upis na II (drugi) i III (treči) ciklus studija, kao i druge informacije o upisu mogu se dobiti lično u Studentskoj službi Univerziteta ili na broj telefona: 063-891-284  svaki radni dan od

09:00-17:00 h.