Društvene nauke

FAKULTET DRUŠTVENIH NAUKA

U sastavu Fakulteta društvenih nauka imamo Pravo i Ekonomiju.

4b

FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

U sastavu Fakulteta zdravstvenih nauka imamo Opću medicinu, Stomatologiju, Farmaciju, Sestrinstvo, Radiologiju i Fizikalna terapiju.

4c

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

U sastavu Fakulteta tehničkih nauka imamo Arhitekturu, Građevinu, Geodeziju i Elektrotehniku.

4d

FAKULTET EDUKACIJSKIH NAUKA

U sastavu Fakulteta edukacijskih nauka imamo Psihologiju i Turski jezik i književnost.

Internacionalni univerzitet u Goraždu

 

UPIS U TOKU

Misija Univerziteta u Goraždu

Kroz interakciju naučno-istraživačkog rada i obrazovne usluge, rukovodeći se potrebama okruženja i korisnika, Univerzitet u Goraždu će  pružati širok, fleksibilan spektar visokokvalitetnih programa koji se odnose na preddiplomske, diplomske akademske i doktorske studije stvarajući dinamičnu obrazovnu  zajednicu koja je usredsređena na stalno poboljšanje kvaliteta.

Univerzitet je usmjeren i na promociju ekonomskog  napretka, kako pojedinca, tako i društva u celini. Istovremeno, Univerzitet će pružati studentima intelektualnu i profesionalnu obuku, doprinoseći jačanju inovativnog ambijenta i razvoju poslovne klime. Posebna misija univerziteta  je afirmacija multikulturalizma i regionalizma u institucionalnom okviru BiH , kao posebne političko-teritorijalne jedinice, kao i istraživanje, unapredjenje i promocija privrednih potencijala rijeke Drine.

Novosti

Sve novosti

K O N K U R S za upis redovnih i vanrednih studenata u akademskoj 2016/2017. godini

Na osnovu člana 96., Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Bosansko- podrinjskog kantona, Goražde” broj: 2/10 i 12/14) čl. 71. i 72. Statuta, Senat Univerziteta, Internacionalnog univerziteta u Goraždu,  r a s p i s u j e:   K O N K U R S za upis redovnih i vanrednih studenata u akademskoj 2016/2017. […]